Hvad er Mindfulness?

Mindfulnes er en metode, der udspringer fra Buddhismen, uden på nogen måde at være en religion. Mindfulness bruges som en træningsform, der medfører, at man nemmere kan håndtere fx. smerter og stress og i det hele taget de tilstande i livet, hvor man kan føle sig presset.

Det centrale i Mindfulness er nærvær. Nærvær i nuet, nærvær i dette øjeblik og vel at mærke på en måde, hvor man prøver at træde et skridt tilbage og se på sine egne tanker mens de sker. Der stræbes ikke efter noget bestemt, der arbejdes på at være i det, der er i forvejen. Det er en metode til at opnå kontrol - uden fordømmelse - over egne tanker, følelser og kropsfornemmelser.

Mindfulness er en dokumenteret virksom og velafprøvet metode.

Metoden er ikke en genvej til ændring, da metoden kræver regelmæssig og gerne daglig træning, for at opnå en forøget effekt. Lige som almindelig træning af kroppen, så opnås den bedste effekt, ved at vedligeholde træningen.

Aktuel forskning peger på, at mindfulness-færdigheder mindsker symptomer som angst, depression og stress. Det vil antagelig sige, at jo mere udviklede dine mindfulness-færdigheder er, desto større er graden af psykisk robusthed (Baer et al. 2008).

Mindfulness benyttes på de fleste af landets smerte klinikker, af psykologer og psykiater, af erhvervslivet og i sportsverden.

Kursusbeskrivelse

Mindfulness forløbet afholdes på Fysioklinik Snedsted og består af 8 sessioner a 2 timer. 
For det fulde udbytte af træningen forventes daglig træning.   
Medbring et tæppe evt. pude.

Målet med Mindfulness træning

Den vigtigste metode ved mindfulness er at lave meditationsøvelser. Herved lærer man, at fokuserer sin opmærksomhed. Man lærer at opdage når tankerne vandre og man lærer, at vende sin opmærksomhed tilbage til det, man vil fokusere på.

En anden vigtig metode er at rette sin opmærksomhed mod det, man foretager sig i almindelige små dagligdagssituationer – og blive bevidst om, når tankerne vandre og igen flytte opmærksomheden.

Målet med træningen er ikke, at forhindre tankerne i at vandrer eller blive fri for tankerne, for det kan man ikke. Målet er at træne sin opmærksomhed, så man bliver mere bevidst om, hvor opmærksomheden bevæger sig hen og hvordan man flytter den hen, hvor man ønsker den skal være. Herved lærer man også at se sine tanker som det, de er, nemlig bare tanker og ikke virkeligheden. Det gør, at man i mindre grad bliver styret og stresset af dem og man bliver i højere grad opmærksom på og tilstedeværende i de situationer, man befinder sig i. derved vil man også blive bedre til at acceptere tingene, som de er, i stedet for at stræbe efter noget andet.

Målet er at være så vågen, så nærværende og så meget tilstede i sit eget liv som muligt. Nærværet medfører, at man bliver psykisk mere robust. Det at være nærværende og opmærksom mindsker antagelig sandsynligheden for, at man bliver overbevidst om, at negative tanker er rigtige.

Et andet formål med at være mindful eller nærværende er at kunne leve sit liv fuldt ud – så tankerne ikke kommer til at lukke af for vigtige handlemuligheder og tankerne om os selv ikke bliver lig med os selv. Når vi identificerer os med vores tanker, er der risiko for, at vi forveksler os selv og vores liv med et tanke billede af os selv og vores liv.

Der er efterhånden lavet en del videnskabelige undersøgelser af effekten af mindfulness træning. De viser, at træningen kan have en positiv effekt på stress, angstlidelser, kroniske smerter, tilbagevendende depression, spiseforstyrrelser, alkohol- og stofmisbrug, cancer, fibromyalgi og psoriasis.   

Definition på Mindfulness træning

Vi kender alle udfordringerne med tanker der fylder for meget, styrer for meget og som dræner vores energi.

Mindfulness er et praktisk fag, der skal praktiseres og gøres til en del af hverdagen.

Mindfulness benyttes i dag i erhvervslivet, af private samt indenfor sundhedssektoren og er således relevant for alle uanset baggrund og livssituation.

Mindfulness som metode og teknik kan bruges til at opnå en højere livskvalitet fx ved at give øget indre ro, reducere stress, øge koncentrationen og effektiviteten i hverdagen, give større selvindsigt samt skabe bevidsthed om egne tankestrømme.

Jeppe Budde:
De syv grundlæggende principper.

I sit væsen bygger mindfulness på syv grundlæggende værdier, som gennemvæver al mindfulnesspraksis, uformel såvel som formel træning:

  • At være ikke-dømmende
  • At have tålmodighed
  • At antage begynder sind
  • At have tillid
  • At undgå stræben
  • At finde accept
  • At give slip

Ved at søge at integrere disse værdier i sin daglige gøren og laden, opnås en større rummelighed og parathed til at møde og håndtere de udfordringer man møder på sin vej.

Mindfulness betyder at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik uden at dømme. En stor del af tiden bliver vi styret af automatiske tanker, der konstant går gennem vores hoved. Vi kommer til at identificere os med tankerne, vi vurderer os selv, sammenligner os med andre og kan styres af tanker om usikkerhed og ængstelighed. Når vi gennem mindfulness trænes i at være opmærksomme på en åben måde og give slip på vores tilbøjelighed til at bedømme og evaluere, kan vi give slip på at være fastlåste af ubevidste automatiske tanker.

Hanne Bier Sørensen

Fysioterapeut Hanne Bier Sørensen er tilknyttet dette emne og du kan læse mere om Hanne ved at klikke på "læs mere".

Læs mere...

Grundlæggende tanker bag Mindfulness

Mindfulness er et begreb, der for så mange giver mening allerede første gang man ser selve ordet. Det kan også rejse en del spørgsmål og har du lyst at læse om de grundliggende tanker bag, så læs mere her.

Læs mere...